Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sigmapoland.com.pl

Sprzedającym jest PW „SIGMA” Krzysztof SOCIK dostępny pod adresem 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kostromska 37A, prowadzący działalność podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisanej pod numerem NIP: 771-100-26-46, Regon: 590339112, zwany także zamiennie „Sprzedającym”.

Kontakt z Sprzedającym można uzyskać:

pod numerami telefonów: 44 732 00 55 , lub

korzystając z adresu poczty elektronicznej: sigma@sigmapoland.eu

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest zgodny z obowiązującym prawem Polskim i Unii Europejskiej.

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy ”SIGMA” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sigmapoland.com.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Usługodawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sigmapoland.com.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy ”SIGMA” prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie ”SIGMA” są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, bądź są produkowane przez Sprzedającego.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sigmapoland.com.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, tj: imię i nazwisko oraz dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, a także numeru telefonu, adresu e-mail, niezbędny w celu realizacji dostawy.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy.

Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania wyłącznie w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia, w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka wysyłana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to termin wysłania produktu. Dostawa przesyłki przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” – do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze) oraz czas realizacji dostawy przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „koszt dostawy”.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24.pl) lub przelewem na konto bankowe sklepu bądź za pobraniem.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym
z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, należy przez to rozumieć produkty, spersonalizowane według konkretnego zamówienia Klienta odbiegające od standardowych produktów dostępnych na Stronie Sklepu.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 3 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 8 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub producenta. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Usługodawcy.

2. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.

3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

4. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu załatwienia sprawy, należy odesłać na koszt Usługodawcy.

5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Zasady ogólne

1.Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego https://sigmapoland.com.pl w związku z dokonywanymi tam zakupami towarów jest: PW „SIGMA” Krzysztof SOCIK dostępny pod adresem 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kostromska 37A, prowadzący działalność podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisany pod numerem NIP: 771-100-26-46, Regon: 590339112, tel. 44 732 00 55 , adres e-mail: sigma@sigmapoland.eu , zwany zamiennie ”Sprzedającym”.

2. Sprzedający, w celu realizacji umowy wymaga następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.

3. Sprzedający, rejestruje zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w pkt 4. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży towarów dostępnych w witrynie sklepowej Sprzedającego tj. https://sigmapoland.com.pl . W celu realizacji dostawy zakupionego towaru, dane osobowe mogą być przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Podmiotami odpowiedzialnymi za dostawę towarów, w zależności od wyboru klienta mogą być: Poczta Polska, UPS, DPD, DHL, TNT, Geis, FedEx, InPost.

5. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu Sprzedający udostępnia Klientom stosowne narzędzie dostępne w Panelu klienta pod nazwą ”MOJE DANE OSOBOWE”.

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań by zabezpieczyć dane osobowe klientów przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto, klient zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim danych logowania do swojego Panelu klienta.

7. Dane są przekazywane dobrowolnie, brak danych uniemożliwiających realizację umowy skutkuje jej nie zawarciem, w związku z czym Sprzedający zwolniony jest z jej realizacji.

8. Dane osobowe mogą być przechowywane przez Sprzedającego przez okres trwania rękojmi lub gwarancji obejmującej towar nabyty przez Klienta, zachowując postanowienia określone w pkt 4.

9. W celu realizacji umowy sprzedaży Sprzedający przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A i B, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (2016/679), zwanego zamiennie Rozporządzeniem 2016/679.

2. Zgodność przetwarzania z prawem

1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

– Rozporządzenie 2016/679 art. 6 lit. A i B.

3. Polityka „cookies”

W trosce o świadczenie usług najwyższej jakości naszym Klientom i osobom przeglądającym naszą stronę www korzystamy z tzw. plików „cookies”. Jednocześnie szanując prywatność użytkowników – pliki te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu niż administracja serwisem, dostarczanie treści zgodnych z zainteresowaniami użytkowników i optymalizacją witryny. Korzystanie ze strony https://sigmapoland.com.pl bez zmiany ustawień dotyczących ”cookies” oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo w dowolnym momencie dokonać w swojej przeglądarce internetowej zmiany ustawień „”cookies”. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkowników, a jedynie wspomagają funkcjonalność odwiedzanych przez użytkownika serwisów www.

4. Odmowa wykorzystania plików „cookies”
Zmieniając ustawienia oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych możliwe jest zablokowanie wykorzystywania tego typu plików. Odmowa wykorzystania tego typu plików może jednak wpłynąć na funkcjonowanie części funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej. Jednakże nie wyłącza możliwości korzystania ze strony www.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy dotyczące sprzedaży internetowej obowiązujące na terytorium RP.

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Usługodawcy.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

W razie problemów ze złożeniem zamówienia na sklepie lub innymi błędami na stronie proszę o kontakt tel. 513198530

X